Bildarkive at Børtn å Skaola  –  Börtnans och Skålans bildarkiv
Börtnans och Skålans bildarkiv – Bildarkive at Børtn å Skaola – bildades i juni 1996 i syfte att samla bygdens fotografier i ett elektroniskt bildarkiv. I slutet av den andra sommaren hade som en första avstämning totalt omkring 1500 stycken fotografier (ungefär hälften per by) lästs in och dokumenterats, med i många fall förberedande rengöring samt efterbehandling i datorn som ingående arbetsmoment. Arbetet har sedan fortsatt med siktet inställt på att i första hand successivt arkivera fotosamlingar med svartvita fotografier och då i synnerhet de äldre.
Publikt sett har bildarkivet fram till och med våren 2011 haft tretton större visningar pao Nybua Skaola, tre större visningar i Børtn samt ett stort antal informella genomgångar i bägge byarna. Till detta kommer uppsättningar av skolfoton i A3-storlek med kompletta namnförteckningar i både Börtnans gamla skola (numera bygdegård) samt pao Nybua Skaola.
Fotoutstellinga i Børtn aor 2009
Fotoutstellinga i Børtn aor 2009
Fotoutstellinga i Skaola aor 2009
Fotoutstellinga i Skaola aor 2009
Vid sidan om själva huvuduppgiften med arbetet i bildarkivet har en del andra resultat tillkommit av vilka följande får exemplifiera: Telefonlistor med namn på gårdar, företag och föreningar tagits fram för bägge byarna och uppdateras kontinuerligt. En för byarna gemensam webbsajt har funnits på internet sedan maj månad 1997.
Ansvarig for Bildarkive at Børtn å Skaola är Lars-Göran Larsson.
Adress 1:
Per-Ers
Skålan 216
840 31 ÅSARNA
Republiken Jamtland
Adress 2:
Byes
Börtnan 733
840 31 ÅSARNA
Republiken Jamtland