Brystuggu i Byes
9/2 2009
Bryggstugan i Byes
9/2 2009
Brystuggu i Byes 20090209
Foto: Lasse Larsson
Pao søvestjamska Brystuggu i Byes 9/2 2009
På svenska Bryggstugan på gården 'Byes' 9/2 2009